top of page

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ

Gegevens GGZ-aanbieder

Zorginstelling Sen

Strevelsweg 738

3083AT Rotterdam

Tel: 010 - 300 78 53

Website: www.sen-zorg.com

KvK nummer: 72548835

AGB-code: 22221076

Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:
Sen Zorg is een GGZ instelling die als doel heeft het bieden van laagdrempelig kwalitatieve, doelgerichte zorg voor mensen die nog functioneren in de maatschappij maar die last hebben van angst- en stemming problematiek, trauma en ADHD en daaraan gerelateerde psychische klachten. Ook staan we voor veilig, efficiënt en effectief werken volgens protocollaire richtlijnen. Voor de uitvoering van dit zorgaanbod werken wij samen met andere GGZ instellingen, praktijken, huisartsen en gezondheidscentra. De huisartsen zijn de voornaamste verwijzers en worden bij start en einde behandeling informeert over de bevindingen en behandeling. 

Cliënten met de volgende diagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:

  -  Aandacht tekort- en gedrag

  -  Overige kindertijd

  -  Depressie

  -  Angst

  -  Restgroep diagnoses

  -  Dissociatieve stoornissen

  -  Persoonlijkheid

Professioneel netwerk:

Sen Zorg is een  behandelcentrum voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg aan volwassenen. Sen Zorg staat voor kwaliteit, doelgerichte behandeling wat past bij de zorgbehoefte van de cliënt. Om onze cliënten de beste zorg te kunnen leveren werken we samen met huisartsenpraktijken, vrijgevestigde psychiaters, fysio- en ontspanningstherapeuten, instellingen die begeleiding en dagbesteding bieden. Ons streven is om onze netwerk zoveel mogelijk verbreden zodat we onze cliënten op alle gebieden kunnen ondersteunen en ontlasten.

Sen Zorg heeft aanbod in: de generalistische basis GGZ:

Binnen de basis GGZ treedt de GZ-psycholoog als regiebehandelaar. De GZ-psycholoog is verantwoordelijk voor het behandeltraject. De GZ-psycholoog is betrokken bij het opstellen van het behandelplan, de evaluaties, tussentijds gesprekken, cliënten besprekingen en op verzoek van cliënt.
De gespecialiseerde-GGZ:

Binnen de specialistische GGZ is het afhankelijk van de zorgbehoefte van cliënt wie er optreedt als regiebehandelaar.

Sen Zorg heeft aanbod in de specialistische GGZ:

  -  Ambulante zorg

  -  Psychiater of GZ-psycholoog

  -  Het behandelaanbod is evidence based, doelgericht en waar mogelijk kortdurend.

  -  Hetgeen gebeurt in de vorm van psychotherapie, cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, schematherapie.

  -  Coördinerend regiebehandelaar:

     Psychiater of GZ-psycholoog

Structurele samenwerkingspartners

Sen Zorg staat voor herstel gerichte visie, om de beste zorg te kunnen bieden, werken we in samenwerkingsverband met:
 

  -  Oefentherapie Rotterdam

     Slaghekstraat 251 F

     3074 LJ Rotterdam

     www.oefentherapierotterdam.nl
 

  -  Huisartsenpraktijk Oyman

     Adres: Nederhorst 75, 3085 VT Rotterdam

     Tel: 010 481 08 30

     Website: www.medischpuntzuid.nl
 

  -  Huisartsenpraktijk Elings

     Adres: Boergoensevliet 191c, 3082 KP Rotterdam

     Tel: 010 429 02 83
     Website: www.elings.net


  -  Praktijk Psychiatrie PsyNL

     Adres: Laan op Zuid 394c, 3071 AA Rotterdam

     Tel: 010 236 48 53

     Website: www.psynl.com

In de toekomst zal Sen Zorg meer samenwerkingsverbanden aan gaan om de zorgbehoefte van cliënt op hoog kwalitatief niveau te kunnen beantwoorden.

Lerend netwerk

Sen Zorg ziet erop toe dat alle behandelaren de vereiste nascholing volgen ten behoeve van de deskundigheid. Samen met andere zorgaanbieders werken we samen aan het vergroten van kennisoverdracht en ontwikkeling van collega’s door middel van intervisie, supervisie en werksessies.

Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen Sen Zorg ziet er als volgt op toe dat:

Sen Zorg hanteert een vergewis beleid voor alle medewerkers. Alle medewerkers zijn verplicht een Verklaring Omrent Gedrag aan te leveren voor startdatum/indiensttreding. Ook houdt het in dat elke nieuwe werknemer wordt gecontroleerd op de bevoegdheid en bekwaamheid; middels controle op diploma's, certificaten en registraties en eerdere ervaringen.

Sen Zorg vraagt met toestemming van medewerker informatie bij eerdere werkgevers op en legt dit vast in personeelsdossiers. Het raadplegen van de waarschuwingsregister en IGJ is ook een stap binnen onze vergewisbeleid.

Niemand wordt aangenomen binnen Sen Zorg zonder deze vereisten.

De Raad van Bestuur houdt toezicht op dit beleid. De regiebehandelaar, die de verantwoordelijkheid heeft om elke behandelplan vast te stellen, houdt toezicht op de uitvoering van het behandelplan middels structurele evaluatie gesprekken met cliënten en naasten. De regiebehandelaar binnen Sen Zorg is altijd een BIG-geregistreerde zorgverlener.

De zorgprocessen worden onderhouden en geëvalueerd door Beleid en Kwaliteit. Veranderingen en of aanpassingen worden besproken en vastgesteld in het bestuurlijk overleg. Deze zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de zorgprocessen in het dagelijks handelen van de professionals.

De regiebehandelaars houden toezicht op het uitvoeren van de richtlijnen en protocollen in de behandelplannen en verkrijgen hun informatie hierover in gesprekken met cliënten, cliënten besprekingen en de behandelplan evaluaties.

Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden

De zorgverlener levert het bewijs van inschrijving in het BIG-register, de vervaldatum en beroepsregister bij aanstelling aan.

De zorgverlener is tevens verantwoordelijk voor de tijdige herregistratie in het BIG-register, indien dat op enig moment afloopt. Bij de aanstelling/indiensttreding controleert Sen Zorg de registratie in het BIG en beroepsregister en registreert het BIG-nummer en de verloopdatum.. Ook controleert Sen Zorg of een medewerker een aantekening heeft. Een aantekening in het BIG-register is een ontbindende voorwaarde met betrekking tot het arbeidscontract en of ZZP overeenkomst..

Er vindt jaarlijks controle plaats op de actuele BIG-registratie en a.d.h.v. checklist vergewisbeleid en opleidingsplan.


Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

Sen Zorg vraagt om toestemming van de cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals: Ja

In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controle plan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle): Ja

Sen Zorg gebruikt de privacyverklaring als de cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA: Ja
 

Klachten en geschillenregeling

Cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten:

Stichting zorggeschil Contactgegevens:

info@zorggeschil.nl www.zorggeschil.nl
 

Het behandelproces - het traject dat de cliënt in deze instelling doorloopt
 

Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding

Cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). 
 

Aanmelding en intake/probleemanalyse

De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

De aanmelding bij Sen zorg kan zowel via zorgdomein, telefonisch, of per aanmeldingsformulier. 

Binnen Sen zorg hebben wij een proces voor de intake. We werken met een doorloopschema van aanmelding tot aan de start van de behandeling. Hierna volgt de doorloopschema van start behandeling tot het afronden of vervolgen van de behandeltraject De cliënten administratie is verantwoordelijk voor de aanmelding en het plannen van een intake afspraak. Hierna volgt de intake en diagnostiek, na het opstellen van een behandelplan/ behandelovereenkomst bespreekt de behandelaar de behandelovereenkomst met client. Na akkoord van de client kan het behandeltraject starten.

Binnen Sen Zorg wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt: Ja
 

Indicatiestelling

Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)

Aanmeldingen komen binnen via erkende verwijzers, meestal zijn dit huisartsen. Na aanmelding neemt Sen Zorg zo snel mogelijk contact op om afspraak te maken voor een intakegesprek. De Intake gesprek houdt in: onderzoek, diagnostiek, overleg en advies.
Dit leidt tot een voorbereiding van het behandelplan. In de zorgprocessen is vastgelegd welke informatie in de intakefase wordt verzameld. Ook wordt omschreven in de zorgprocessen wie verantwoordelijk is voor elke processtap.

Tijdens de intakefase is de regiebehandelaar voor de cliënt het centrale aanspreekpunt. De regiebehandelaar heeft deze bevoegdheid van aanmelding tot einde zorgtraject van de cliënt. De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen van de diagnose als uitkomst van de intake. De cliënt wordt door de behandelaar op heldere wijze voorgelicht over de diagnose, over de verschillende behandelopties en verwachtte resultaat van de behandeling. Ook wordt aan cliënt uitgelegd welke behandelaar waar verantwoordelijk voor is. Het kan ook voorkomen dat de uitkomst is dat de cliënt wordt terugverwezen naar de huisarts of wordt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder. In het behandelplan worden de afspraken opgenomen wanneer er meerdere zorgaanbieders tegelijkertijd betrokken zijn bij de cliënt.
 

Behandeling en begeleiding

Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):

De verantwoordelijkheid voor de diagnostiek en het daaruit voortvloeiende behandelplan ligt bij de regiebehandelaar. De behandelplan wat is opgesteld wordt geaccordeerd door de regiebehandelaar. En hierna besproken de cliënt. Na overleg en akkoord van de cliënt is de behandelplan definitief en leidend tijdens de behandeling. Hierop volgt een brief naar de huisarts. De regiebehandelaar is betrokken bij de behandelevaluatie. De uitvoering van het behandelplan en de evaluatie daarvan kan de regiebehandelaar toewijzen aan de mede behandelaar. De mede behandelaar neemt verantwoordelijkheid binnen kaders die de regiebehandelaar vaststelt en zoals die binnen de zorgproces is uitgewerkt.

De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting zorginstelling Sen als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

De frequentie van de behandelevaluatie in het MDO met cliënt hangt af van het betreffende zorgproces. De effectiviteit van de behandeling wordt ten alle tijde gemonitord en besproken met cliënt en naasten.

De tevredenheid van cliënten wordt binnen Stichting zorginstelling Sen op de volgende manier gemeten: 

De cliënten kunnen Sen Zorg een waardering geven via Zorgkaart Nederland of Google reviews. Jaarlijks wordt er ook een cliënttevredenheidsonderzoek binnen Sen Zorg afgenomen. De resultaten worden verwerkt tot een verbeterplan. De resultaten worden ook besproken met de cliëntenraad. Beleid en Kwaliteit ziet er op toe dat de verbeterpunten worden nagestreefd met als doel de tevredenheid van de cliënten te waarborgen en te verbeteren. 
 

Afsluiting/nazorg

De evaluatie en afsluiting van de behandeling vindt plaats onder regie van de regiebehandelaar. Bij de evaluatie en afsluiting komen resultaten en eventuele vervolgstappen aan de orde. De verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de diagnostiek, behandelplan, relevante evaluaties en de afsluiting van de afhandeling. 

 

Er worden afspraken gemaakt in het dossier bij een terug verwijzing/crisis/terugval. Deze afspraken worden ook besproken met cliënt. De huisarts ontvangt ook een ontslagbrief hierover. 

 

Ondertekening

Bestuurder van Stichting zorginstelling Sen:

Arda Karakas

Plaats: Rotterdam

Datum: 26-01-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut GGZ en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld: Ja

download_edited.png
bottom of page